Jak založit s.r.o. krok za krokem

Založení s.r.o. vám do vašeho podnikání může přinést celou řadu výhod. Je ale potřeba vědět, co musíte zařídit. Jak založit s.r.o. krok za krokem?

Sepsání společenské smlouvy/zakladatelské listiny

Jedná se o tzv. zakládající dokumenty. Zakladatelskou listinou se společnost zakládá v případě jediného společníka. Společenskou smlouvu sepisují společníci, jestliže jsou alespoň dva. Formální náležitosti těchto dokumentů jsou definovány zákonem o obchodních korporacích, konkrétně tuto problematiku upravuje § 146.

Vyžaduje se, aby tato listina měla formu notářského zápisu, tyto dokumenty musejí mít podobu veřejné listiny. Za jeho vyhotovení zaplatíte cca 3 000 Kč.

Notáři musíte sdělit:

 • obchodní firma (čili název společnosti)
 • sídlo
 • předmět podnikání
 • údaje o zakladatelích a jednatelích (tím může být i právnická osoba)
 • informace o správci vkladu
 • informace o základním kapitálu
 • stanovení druhů podílů a práv a povinností s nimi souvisejících
 • informace o vkladech nepeněžitých

 Založení účtu u banky

Vaše další kroky po sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy povedou při založení společnosti s ručením omezením do banky, kde si otevřete bankovní účet. Banka pak může potvrdit, že došlo ke složení základního kapitálu a současně vám i na vyžádání potvrdí, v jaké výši byly vklady složeny. Toto potvrzení budete potřebovat, až dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Složení základního kapitálu

Základní kapitál obchodní korporace je, citujeme ze zákona, souhrn všech vkladů. Minimální vklad, který musí společníci učinil, je 1 Kč. Zapotřebí je určit si osobu správce vkladů. Na jméno dotyčného bude veden bankovní účet, což je nejběžnější postup složení vkladů.

Je nutné ale pamatovat na to, že společnost určitou finanční rezervu potřebuje. Může ji získat třeba v podobě vkladu či příplatku společníka nebo rovnou jakožto úvěr. Jinak by fakticky nebyla schopná financovat svůj vlastní provoz. O reálné ekonomické stabilitě společnosti s takto nízkým základním kapitálem lze jistě pochybovat.

Založení živnostenského oprávnění

Potřebné je oprávnění k vykonávání podnikání. Většinou se pod tím rozumí zisk oprávnění živnostenského, nutné ale může být i jiné v závislosti na specifikách konkrétního oboru.

Vztáhneme-li tak tuto náležitost právě na živnostenské oprávnění, lze jej vyřídit na libovolném živnostenském úřadě bez ohledu na sídlo společnosti. Při vstupu do podnikání zaplatíte za jeho vydání 1 000 Kč.

Návrh na zápis do OR

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. Pro obchodní společnost je zápis povinný. Teprve tímto okamžikem může založená obchodní společnost oficiálně vzniknout.

Žádost je nutné podat na formuláři k tomuto určenému, a to na soud dle místa navrhovaného sídla. Spolu se žádostí musíte navíc doložit následující dokumenty:

 • společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu
 • živnostenské listy či jiná oprávnění
 • výpis z katastru nemovitosti nebo souhlas jejího vlastníka, jestliže nemovitost, kde má společnost sídlo, současně nevlastní
 • potvrzení o složení vkladů

Dále také:

 • výpisy z rejstříku trestů jednatelů
 • čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy

Návrh může být podán elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.

Jakmile bude společnost do obchodního rejstříku zapsána, vzniká jí povinnost registrace na finančním úřadě, a to ve lhůtě do 30 dnů.

Časová zátěž při zakládání s.r.o.

Od prvního bodu, to znamená od sepsání zakladatelské listiny po zápis do obchodního rejstříku uplyne v průměru 19 dní. Při přepočtu na hodiny se, jak uvádějí odborníci, musíte připravit na cca 24 hodin čistého času.

Podmínky založení s.r.o. tak v tuzemsku stále mají svoje limity a celý proces patří k časově náročným i administrativně komplikovaným. Proto lze také uvažovat o alternativách, jako je koupě již založené tzv. ready-made s.r.o. nebo založení s.r.o. na klíč.

Autor: Parkerhill.cz

Štítky:

Příspěvek je bez komentáře.

Přidejte odpověď