Předsudky se u PELICANa nenosí

Předsudky vždy byly, jsou a budou součástí lidské podstaty. Jazyková škola Brno PELICAN Ti dnes ukáže, jak můžeš – rozvojem sebevědomí (svého i jiných), poznáním identity (své i druhých!), empatií a respektem k ostatním – aktivně působit proti negativním předsudkům (a tedy i diskriminaci) taky Ty!

Pojď se s námi v dnešním článku podívat na lidské předsudky ve spojení s mezikulturním porozuměním a třeba i na to, jak lze bořit bariéry pomocí interkulturního vzdělávání.

Za hranice předsudků

Předsudky. Zakořeněné úsudky a názory, neopírající se o spolehlivé poznání, ale o pouhý předpoklad, obvykle pocházející z neoprávněného zobecnění či zjednodušení zkušenosti.

Předsudky máme všichni. A jen těžko se jich zbavit. Patří k základním pilířům lidského přístupu ke světu s staly se dokonce základem moderní vědy. Umíme však, zejména s těmi negativními předsudky, náchylnými ke zkreslování skutečnosti, zacházet?

Jak můžeme s předsudky pracovat v mezikulturním dialogu a lze, na základe mezikulturního vzdělávání, naše zkreslené úsudky o světě měnit?

(A není tak trochu předsudkem i tvrzení, že jedinou možnou činností každé jazykovky je poskytovat pouze klasické jazykové kurzy, pomaturitní studium a maximálně ještě určité formy firemního vzdělávání?)

Jistěže je! A pro vzorový příklad jazykovky s rozmanitými zájmy nemusíme chodit daleko. Stačí pozorně nastražit uši k samotnému centru Brna a vyslyšet volání žlutého ptáka PELICANa, které vysílá jazykovka Brno.

Vybrat si u PELICANa totiž skutečně můžete z nejrozmanitějších možností vzdělávání. Pro širokou veřejnost škola nabízí jazykové kurzy od klasické angličtiny až po méně tradiční kurzy arabštiny.

Mimo jiné se PELICAN specializuje taky na vzdělávání ve firmách, třeba o firemní kurzy angličtiny, či stále více populární firemní kurzy češtiny pro cizince.

Hranice PELICANA však jazykovým vzděláváním zdaleka nekončí. Na jazykovou školu navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN, která se zapojuje do evropských vzdělávacích projektů, jejichž častým zaměřím je právě vzdělávání směrem k otevřenosti vůči diverzitě a mezikulturnímu porozumění.

A jak v našich projektech pracujeme s interkulturním vzděláváním? Při vyvíjení nástrojů a pomůcek pro žáky, učitele i celé rodiny s dětmi pracujeme s aktivitami, které rozvijí sebereflexi, aktivní komunikaci i schopnost naslouchat.

3 pilíře mezikulturního vzdělávání

Respekt jedinečnosti. Vzájemná úcta. Možnost sebevyjádření, které v sobě zahrnuje uvědomění si toho, co je pro mě (a pro druhé) důležité. Že se tyto hodnoty mohou lišit. A že je to tak naprosto v pořádku. Svobodné rozhodnutí. Být „tím, kým chci být a kým se cítím být“, ne tím, za koho mě považuje okolí. Co nás učí mezikulturní vzdělávání?

  • Porozumět sám sobě. Co je pro mě důležité, kdo jsem, jaké jsou moje hodnoty a kulturní zázemí.
  • Porozumět druhým. Co je pro druhé důležité, kdo jsou, jaké jsou jejich hodnoty, v čem se lišíme a co máme společného.
  • Respekt k ostatním. Naučit se, že máme všichni právo na to, být jiní. Mít odlišné názory, pohledy na věc a zároveň mít šanci o tom mluvit a navzájem se obohacovat. S tím souvisí taky umění spolupráce a dialogu.

Vlastní hodnoty = vzájemná úcta.

Interkulturní vzdělávání má význam jako nástroj pro změnu českého vzdělávacího systému v systém inkluzivní. Co to znamená? Jedná se o systém, ve kterém se může každý, bez rozdílu jazyka, tělesných dispozic a možností, sexuální orientace, genderu, barvy pleti či bez rozdílu věku, plně využít svůj potenciál.

A zároveň být respektován právě takový, jaký je. Z tohoto hlediska nám – interkulturní vzdělávání – může poskytnout nástroje, jak proces porozumění podpořit a bořit tak hranice postavené z našich předsudků.

 (Kulturní) identita a interkulturní vzdělávání

Jak už bylo řečeno, interkulturní vzdělávání pracuje s kategoriemi jako jsou státní příslušnost, věk, pohlaví, jazyk, tělesné omezení, sexuální orientace, společenské postavení či víra – takovým způsobem, aby se tyto kategorie nestaly jediným měřítkem a hodnocením lidské identity.

Je důležité si uvědomit, že jsou to právě tyto kategorie, na jejichž základě dochází ve společnosti často k porušování svobody a základních lidských práv.

Při práci s mezikulturními tématy je důležité vycházet nejprve ze zkušeností jednotlivce, jehož kulturní identitu formuje jeho zázemí. Teprve až si jedinec uvědomí svou vlastní identitu, může začít objevovat rozdíly a vnímat identitu druhých s úctou, a zároveň umět tyto rozdíly akceptovat a respektovat je.

Zaujala Tě činnost PELICANa a chtěl bys nám pomoct bořit mezikulturní bariéry? Jazyková škola Brno Tě zve pod svoje křídla! Zapoj se i Ty. Budeme se těšit, bez předsudků!

Tvůj PELICAN

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *